«Κουρέψτε» και εξοφλήστε χρέη σε 120 δόσεις!

«Κουρέψτε» και εξοφλήστε χρέη σε 120 δόσεις!

«Κούρεμα» χρεών σε Εφορίες, τράπεζες και ασφαλιστικά Ταμεία φέρνει ο λεγόμενος εξωδικαστικός συμβιβασμός: Επιχειρήσεις που σήμερα είναι στο… «κόκκινο» θα μπορούν πλέον να διευθετήσουν«πακέτο» τα χρέη τους σε δημόσιο, τραπεζικά ιδρύματα, ακόμη και προμηθευτές και να τα εξοφλήσουν σε 120 δόσεις!

Με τα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια να αγγίζουν τα 63,9 δισ. ευρώ, και τα χρέη σε Εφορίες, ασφαλιστικά Ταμεία, αλλά και τρίτους, να αγγίζουν… δυσθεώρητα ύψη, δίνεται πλέον η δυνατότητα για συνολική αντιμετώπιση των οφειλών… προς όλους!!

Δυνατότητα που μπορεί να φτάσει μέχρι και σε «κούρεμα» προστίμων, προσαυξήσεων ακόμη και βασικού κεφαλαίου δανείου ή φόρου!

Ποιοι έχουν όμως ευχέρεια υπαγωγής στο νόμο; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τι είδους διευθετήσεις μπορούν να γίνουν;

Είναι εφικτό λοιπόν να ρυθμιστούν οφειλές επιχειρήσεων προς τράπεζες, Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και άλλους πιστωτές (π.χ. προμηθευτές).

Το σύνολο των οφειλών πρέπει να υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ, να είναι σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 ή να είναι οφειλές που ρυθμίστηκαν μετά την 1η Ιουλίου 2016. Επιτρέπεται η ένταξη οφειλών που μπορεί να μην έχουν σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. στεγαστικό δάνειο).

  • Επιλέξιμες για υπαγωγή είναι μεγάλες επιχειρήσεις με τζίρο κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή αίτησης από 2,5 εκατ. ευρώ και άνω ή με συνολικές υποχρεώσεις, ληξιπρόθεσμες ή μη, άνω των 2 εκατ. ευρώ. Μικρές επιχειρήσεις θεωρούνται όλες οι υπόλοιπες οι οποίες πρέπει να έχουν και τζίρο κάτω από 2,5 εκατ. ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις κάτω από 2 εκατ. ευρώ.
  •  Αμφότερες πρέπει να έχουν λειτουργική κερδοφορία σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης, ενώ για τις μεγάλες εναλλακτικά να έχουν σε μία χρήση θετική καθαρή θέση.
  • Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν μπορούν να υπαχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Παρέχεται ωστόσο η δυνατότητα στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία (όχι όμως και με τις τράπεζες) να προβαίνουν σε διμερείς διαπραγματεύσεις προτείνοντας λύσεις ανάλογες με αυτές του εξωδικαστικού.
  • Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν όλα τα είδη οφειλών. Από τη διαγραφή εξαιρείται μόνο η εργατική εισφορά, το μέρος δηλαδή εκείνο της ασφαλιστικής εισφοράς του εργαζομένου που βαρύνει τον ίδιο τον εργαζόμενο και παρακρατείται από τον μισθό του προκειμένου να αποδοθεί στη συνέχεια στον ασφαλιστικό φορέα από τον εργοδότη. Αντιθέτως, επιτρέπεται το «κούρεμα» οφειλών από εργοδοτικές εισφορές και γι’ αυτό γίνεται η αναγκαία επισήμανση ότι «η διαγραφή βασικής οφειλής προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης δεν επηρεάζει τα ασφαλιστικά δικαιώματα τρίτων». Επίσης, προβλέπεται δυνατότητα διαγραφής, μετά την ολοσχερή εξόφληση όλων των οφειλών με βάση τη σύμβαση αναδιάρθρωσης, του συνόλου των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα, του 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα και του 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.
  • Σε περίπτωση που οι απαιτήσεις ενός πιστωτή υπερβαίνουν το 85% των συνολικών απαιτήσεων του οφειλέτη, η αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό θα προωθείται στον πιστωτή για διμερή διαπραγμάτευση.
  • Η αποπληρωμή των οφειλών προς Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 120 δόσεις, με ελάχιστη καταβολή 50 ευρώ.
  • Αποσαφηνίζεται πλήρως το τι θα ισχύει με τα δάνεια που έχουν δοθεί με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Ειδικότερα, αν δεν τηρηθεί η συμφωνία αναδιάρθρωσης από τον οφειλέτη, οι φορείς του Δημοσίου που έχουν χορηγήσει εγγυήσεις ευθύνονται μόνο για την καταβολή του αντίστοιχου εγγυημένου ποσοστού του ανεξόφλητου κεφαλαίου. Η παραγραφή των δικαιωμάτων των πιστωτών κατά του ελληνικού Δημοσίου ως εγγυητή καθώς και η οριζόμενη στις οικείες υπουργικές αποφάσεις προθεσμία υποβολής αιτημάτων κατάπτωσης αναστέλλονται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό μέχρι τη σύνταξη από τον συντονιστή πρακτικού αποτυχίας της διαδικασίας για οποιονδήποτε από τους προβλεπόμενους στον παρόντα νόμο λόγους ή για όσο χρονικό διάστημα η σύμβαση αναδιάρθρωσης είναι σε ισχύ.
  • Προβλέπεται πως οι πιστωτές και ο οφειλέτης, μπορούν να διαμορφώσουν ελεύθερα το περιεχόμενο της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών, ενώ τα δικαιώματα των προνομιούχων πιστωτών διατηρούνται υπέρ της απαίτησης τους, όπως αυτή διαμορφώνεται με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.

Τι γίνεται με τα χρέη προς το Δημόσιο και τους τόκους

Από τις απαιτήσεις των πιστωτών, προαφαιρούνται:

αα) το σύνολο των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα,
ββ) ποσοστό 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση και ποσοστό 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής..

Διευκολύνεται η συμφωνία με τη συναίνεση της πλειοψηφίας 60% των συμμετεχόντων πιστωτών, η οποία επιβάλλεται στη μειοψηφία, αλλά δίνεται απόλυτη προστασία στους μικρούς πιστωτές, οι οποίοι μπορούν να διεκδικήσουν στο ακέραιο το σύνολο των απαιτήσεών τους.

Τι προβλέπεται για τους μικρούς πιστωτές και τους εργαζόμενους

Πιστωτές οι απαιτήσεις των οποίων (α) δεν υπερβαίνουν ατομικά για κάθε πιστωτή το ποσό των 2.000.000 ευρώ και ποσοστό 1,5% του συνολικού χρέους του οφειλέτη και (β) δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το ποσό των 20.000.000 ευρώ και ποσοστό 15% του συνολικού χρέους του οφειλέτη δεν συμμετέχουν στη διαδικασία του παρόντος νόμου και δεν δεσμεύονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.

Με άλλα λόγια, οι μικροί πιστωτές (κυρίως προμηθευτές και εργαζόμενοι) εξαιρούνται από κάθε είδους ρύθμιση και πρέπει να εξοφληθούν εις όλον.

Οι ανατροπές στο … παρά πέντε !

Μια από τις βασικές βελτιωτικές αλλαγές που έγιναν στον νόμο κατά την διαδικασία ψήφισής του ήταν ότι δόθηκε η δυνατότητα υπαγωγής σε αυτόν, σε επιχειρήσεις οι οποίες είχαν διακόψει τη δραστηριότητά τους, αλλά με την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών μπορούν να μεταπέσουν στην κατηγορία της ανοικτής επιχείρησης.
Αναφορικά με τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες μπορούν να υπαχθούν στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, αν και τα χρέη τους προς το Δημόσιο ή Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αντιμετωπίζονται από την παράγραφο 21 του άρθρου 15. Σε κάθε περίπτωση, οι αγρότες που έχουν βιβλία εσόδων και εξόδων μπορούν να υπαχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό.
Μια ακόμη αλλαγή αφορά το χρονικό σημείο αναστολής της διαδικασίας του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών. Ο συντονιστής, αφού ελέγξει την πληρότητα του φακέλου, προσκαλεί τους πιστωτές να δηλώσουν αν προτίθενται να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Από αυτό το χρονικό σημείο και όσο διαρκεί η διαπραγμάτευση, αναστέλλεται κάθε αναγκαστική εκτέλεση κατά του οφειλέτη. Με νομοτεχνική βελτίωση που υποβλήθηκε, προβλέπεται ότι από αυτό το χρονικό σημείο αναστέλλεται και η διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών και όχι από την υποβολή της αίτησης.

Επίσης, θα μπορεί να ανατεθεί στον εμπειρογνώμονα και η επαλήθευση αμφισβητούμενων απαιτήσεων. Η δυνατότητα αυτή, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα κάθε συμμετέχοντα πιστωτή να ζητήσει πρόσθετα έγγραφα και στοιχεία από τον οφειλέτη, διασφαλίζει σε ικανοποιητικό βαθμό τους πιστωτές από τον κίνδυνο συμμετοχής εικονικών πιστωτών στη διαδικασία.

Το διαβάσαμε στην «Κυριακάτικη Εφημερίδα» από τον Βαγγέλη Δουράκη

Σχολιάστε