«Βρέχει» λεφτά για τις… ΜΚΟ !

«Βρέχει» λεφτά για τις… ΜΚΟ !

«Βρέχει» λεφτά για Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ) -και όχι μόνον- μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων: Όσοι έχουν φροντίσει να εκπονήσουν σχέδια που αφορούν σε προστασία, ανάδειξη και αξιοποίησης στοιχείων ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, μπορούν να επωφεληθούν από τις δράσεις των ΠΕΠ Ιονίων Νήσων: Δικαιούχοι είναι ΜΚΟ-ΑΜΚΕ-Επιχειρήσεις-Δήμοι-Περιφέρεια και η επιδότηση ξεκινά από 75% και φτάνει έως 85% .Η προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για ένταξη στις δράσεις εκπνέει στις 25/04/2017!

Οι παρεµβάσεις στο πλαίσιο της δράσης κατά προτεραιότητα αφορούν ενδεικτικά :

• παρεµβάσεις προστασίας και ανάδειξης σε µνηµεία της Παγκόσµιας Πολιτιστικής           Κληρονοµιάς (µνηµεία UNESCO), όπως η παλιά πόλη της Κέρκυρας (επιµέρους               στοιχεία της) και γενικά ιστορικά κέντρα πόλεων

• δηµιουργία δικτύων µνηµείων/πόλεων UNESCO, καθώς και δικτυώσεων                             συνεργασίας για την προστασία & ανάδειξη υπο-θαλάσσιου πολιτιστικού πλούτου           στο πλαίσιο της ΜακροΠεριφερειακής στρατηγικής (Πυλώνας -4-)

  • δηµιουργία πολιτιστικών διαδροµών στη βάση θεµατικών αξόνων (π.χ. «µυθολογική διαδροµή Ο∆ΥΣΣΕΑ», δρόµοι κρασιού & ελιάς, δικτυώσεις από µεσαιωνικά κάστρα, βυζαντινές εκκλησίες, κλπ)
  • δηµιουργία δικτύων/διαδροµών επισκέψιµων µνηµείων, µουσείων κλπ Φορείς: Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.) (µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (και εποπτευόµενοι φορείς-υπηρεσίες) Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ι.Ν. και ∆ήµοι)

Προυπολογισμός 8.000.000€ με επιδότηση 75%-85% Υποβολή μέχρι 25/04/2017

Σχολιάστε