«Κούρεμα» και εξόφληση χρεών σε 120 δόσεις!

«Κούρεμα» και εξόφληση χρεών σε 120 δόσεις!

Γράφει ο Άκης Ε . Καμπούκος

Τι ακριβώς θα ισχύσει για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό και πως μπορεί οφειλέτης να «πακετάρει» τα χρέη του σε Εφορίες, Ασφαλιστικά Ταμεία, Τράπεζες ακόμη και προμηθευτές, να τα «κουρέψει» και να τα εξοφλήσει σε 120 -ή και περισσότερες σε εξαιρετικές περιπτώσεις- δόσεις!

 Ποιοι μπορούν να ενταχθούν;
Όλες οι επιχειρήσεις (εταιρίες ή ατομικές επιχειρήσεις) οι οποίες έχουν χρέος άνω των 20.000€ εκτός από τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι και εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου 3869/2010 (Ν. Κατσέλη).
 Προϋποθέσεις για να ενταχθώ στον εξωδικαστικό συμβιβασμό
Για την ένταξη στον εξωδικαστικό συμβιβασμό θα πρέπει να πληρούνται μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Το σύνολο των οφειλών του προς ρύθμιση να είναι άνω των 20.000,00€
2. Σε περίπτωση που έχει Β’ κατηγορίας βιβλία να έχει μία κερδοφόρα χρήση τη τελευταία τριετία ενώ σε περίπτωση που τηρεί Γ κατηγορίας βιβλία να έχει σε μία τουλάχιστον από τις τρεις τελευταίες χρήσεις θετική Καθαρή Θέση ή θετικά αποτελέσματα προ φόρων και αποσβέσεων
3. Τη τελευταία εργάσιμη του 2016 να είχε ο οφειλέτης:
-Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή
-Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική διοίκηση ή
-Εάν ο πιστωτής είναι χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, να έχει οφειλή από δάνειο σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016
-Εάν ο οφειλέτης χρωστά σε προμηθευτές, η μη πληρωμή επιταγών ή αν είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρος του

 Πότε δεν μπορώ να υπαχθώ στο νόμο;
ΜΟΝΟ εάν ένας πιστωτής μου κατέχει άνω του 85% του συνολικού μου χρέους.

 Ποια είναι τα δικαιολογητικά;
1. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (E.1) ή δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν) των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών.
2. Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε.3) των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών.
3. Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών.
4. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.
5. Εκκαθαριστικό τελευταίου φορολογικού έτους
6. Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ τελευταίου φορολογικού έτους
7. Τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Φ2)
8. Καταστάσεις βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση και προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης οι οποίες να έχουν εκδοθεί εντός τριών μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
9. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 16 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) των τελευταίων πέντε περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση.
10. Προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός τεταρτοβαθμίων λογαριασμών του αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής, εφόσον προβλέπεται η κατάρτισή του.
11. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές Εταιρείες, των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες.
12. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
13. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
14. Πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο.
15. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές Εταιρείες, των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες.

 Μέχρι πότε μπορώ να κάνω την αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση εξωδικαστικού συμβιβασμού;
Μέχρι τις 31/12/2018.
 Πώς υποβάλω την αίτησή μου
Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.). Μέχρι την ενεργοποίηση αυτής, οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Ο Άκης Καμπούκος είναι φοροτεχνικός και εισηγητής της στο Κ.Ε.Κ. του μεταπτυχιακού προγράμματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Σχολιάστε