«Ανοίγει παράθυρο για απολύσεις στο Δημόσιο»!

«Ανοίγει παράθυρο για απολύσεις στο Δημόσιο»!

Ανοίγει διάπλατα το παράθυρο για απολύσεις στο Δημόσιο -όπως εκτιμούν Εφοριακοί και τελωνειακοί- με την σύσταση και στελέχωση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής του φοροεισπρακτικού μηχανισμού: Αυτό προκύπτει από το ενημερωτικό σημείωμα του Συλλόγου Εργαζομένων στις ΔΟΥ Αττικής και Κυκλάδων..

Ακολουθεί αυτούσιο το ενημερωτικό σημείωμα:

«Αγαπητοί Συνάδελφοι…

Η διαρροή του σχεδίου για τη δημιουργία ανεξάρτητης Αρχή, εξηγεί τους λόγους για τους οποίους τα κυβερνητικά στελέχη αρνούνταν όλο το προηγούμενο διάστημα να μας γνωστοποιήσουν το πραγματικό περιεχόμενο των προτάσεών τους και φυσικά διαψεύδονται οι όποιες δεσμεύσεις είχαν διατυπώσει για τα μελλοντικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών μας.

 

Μια πρώτη προσέγγιση της κυβερνητικής πρότασης, η οποία χαρακτηρίζεται απ’ τα πολλά γκρίζα και μάλλον επικίνδυνα σημεία, οδηγεί αβίαστα στα παρακάτω συμπεράσματα:

 

 • Το νομοσχέδιο επιφέρει και τυπικά πλέον τη διάσπαση του κλάδου μας, ανάμεσα σε όσους μεταφέρονται στην ανεξάρτητη Αρχή και όσους παραμένουν στο Υπουργείο Οικονομικών (ΣΔΟΕ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ).

 

 • Η ανεξάρτητη Αρχή, και κατά συνέπεια το προσωπικό αυτής, δεν θα υπάγεται πλέον στο υπουργείο Οικονομικών.

 

 • Για το προσωπικό της Αρχής, θα έχουμε περιορισμένη εφαρμογή (αν όχι κατάργηση) του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.

 

 • Θα υπάρχει πλήρης ευελιξία στη διαχείριση του προσωπικού και τις υπηρεσιακές μεταβολές, κατά παρέκκλιση όλης ουσιαστικά της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

 • Προβλέπεται η θέσπιση διαφορετικού, σε σχέση με το υπόλοιπο Δημόσιο, συστήματος αξιολόγησης, για το οποίο δεν δίνονται σχετικές πληροφορίες.

 

 • Προεξοφλείται ο χαρακτηρισμός μέρους των υπαλλήλων ως ακατάλληλων κατά την πρώτη αξιολόγηση (η οποία θα γίνει με την έναρξη της λειτουργίας της νέας αρχής), οι οποίοι θα τεθούν αυτόματα εκτός της Αρχής και το μέλλον τους παραπέμπεται ουσιαστικά στο υπουργείο Εσωτερικών.

 

 • Προβλέπεται η δυνατότητα άμεσης κατάργησης ή συγχώνευσης υπηρεσιών.

 

 • Στοχοποιούνται εκ των προτέρων συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων.

 

Στη συνέχεια παραθέτουμε επιγραμματικά σχετικές αναφορές – προβλέψεις του συγκεκριμένου σχεδίου, το οποίο έχει αναρτηθεί στο σύνολό του στο site του Συλλόγου μας (www.sileforath.gr).

 

 1. Η Αρχή δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές (άρθρο 1).

 

 1. Η Αρχή δεν υπόκειται σε ιεραρχικό έλεγχο από τον Υπουργό Οικονομικών (άρθρο 5).

 

 1.  Όργανα διοίκησης της Αρχής, αποτελούν το Συμβούλιο Διοίκησης και ο Διοικητής (άρθρο 7).

 

 1. Στο Συμβούλιο Διοίκησης προβλέπεται η συμμετοχή Εμπειρογνώμονα της ΚΟΜΙΣΙΟΝ, για τα επόμενα 10 χρόνια, ο οποίος θα έχει πρόσβαση στα στοιχεία και τα αρχεία της επιτροπής  (άρθρο 8 και 10).

 

 1. Στην επιτροπή για την επιλογή του Συμβουλίου Διοίκησης θα συμμετέχουν δύο εκπρόσωποι της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (άρθρο 10) .

 

 1. Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, ο Εμπειρογνώμονας και ο Διοικητής, δεν υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο ούτε διοικητική εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές (άρθρο 3).

 

 1. Αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβασθεί στο Διοικητή ή τα όργανα της Αρχής, δεν μπορούν να αναμεταβιβασθούν στον Υπουργό Οικονομικών ή άλλα κυβερνητικά όργανα με μεταγενέστερη κανονιστική διοικητική πράξη (άρθρο 2).

 

 1. Η οργάνωση και διάρθρωση των υπηρεσιών της Αρχής, ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους και των οργανικών θέσεων του προσωπικού αυτής, τα απαιτούμενα προσόντα των υπαλλήλων, οι κλάδοι απ’ τους οποίους θα προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων, καθώς και η κατανομή των οργανικών θέσεων, ρυθμίζονται από την Αρχή (άρθρο 6).

 

 1. Ο υπουργός δεν έχει δικαίωμα να υποβάλει προτάσεις για οργανωτικά και λειτουργικά θέματα της Αρχής, καθώς και για θέματα που αφορούν το προσωπικό της Αρχής (άρθρο 5) .

 

 1. Η Αρχή εκδίδει κανονιστικές αποφάσεις, για τις οποίες ζητείται η γνώμη του υπουργού Οικονομικών, χωρίς όμως αυτή να  είναι δεσμευτική για την Αρχή (άρθρο 5) .

 

 1. Ο Διοικητής ασκεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων που προβλέπει ο νόμος για την Αρχή και θέτει τους στόχους και τα κριτήρια για την αξιολόγηση των μονάδων, των προϊσταμένων και των υπαλλήλων (άρθρο 14).

 

 1. Ο Διοικητής επιλέγει, παύει και μετακινεί προϊσταμένους κάθε επιπέδου της Αρχής (άρθρο 14) .

 

 1. Ο Διοικητής αποφασίζει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις πρόσληψης του προσωπικού της Αρχής (άρθρο 14).

 

 1. Ο Διοικητής καθορίζει ειδικό σύστημα προαγωγών και βαθμολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης των υπαλλήλων της Αρχής (άρθρο 14).

 

 1. Ο Διοικητής καθορίζει το μισθολογικό καθεστώς και σύστημα επιπλέον bonus για το προσωπικό της Αρχής, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο βαθμός επίτευξης των τεθέντων στόχων της Αρχής υπερβαίνει το 100% (άρθρο 14 και 29).

 

 1. Ο Διοικητής καθορίζει τον τρόπο ελέγχου επίτευξης των στόχων, καθώς και το ειδικό σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού της Αρχής (άρθρο 14).

 

 1.  Ο νόμος αναφέρει ρητά ότι η ανάληψη καθηκόντων ελεγκτή Βεβαίωσης και ‘’Αναγκαστικής’’  Είσπραξης, σημαίνει και την αυτοδίκαιη αποδοχή των στόχων που έχουν οριστεί για την συγκεκριμένη θέση, ακόμα και αν η ανάληψη των καθηκόντων γίνει στα μέσα της περιόδου αξιολόγησης.

 

 1. Ο Διοικητής καθορίζει τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται προκειμένου να κατέχει κάποιος θέση ελεγκτή, προσδιορίζοντας μάλιστα με σαφήνεια ως απαραίτητο προσόν το πτυχίο ΠΕ  ή ΤΕ (άρθρο 14).

 

 1. Ο Διοικητής μεταφέρει με απόφασή του οργανικές θέσεις από κλάδο σε κλάδο ή από κατηγορία σε κατηγορία (π.χ. από ΤΕ σε ΠΕ ή από ΔΕ σε ΤΕ και ΠΕ) (άρθρο 14) .

 

 1. Το σύνολο των οργανικών θέσεων όσων κατά την ψήφιση του νόμου υπηρετούν στη ΓΓΔΕ, μεταφέρεται στην Αρχή (άρθρο 24).

 

 1. Κάλυψη κενών οργανικών θέσεων μπορεί να γίνει με μετάταξη υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, άλλων Υπουργείων ή άλλων δημόσιων υπηρεσιών κάθε μορφής ή Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 24)

 

 1. Για την λύση της υπαλληλικής σχέσης – απόλυση, ισχύουν οι εκάστοτε διατάξεις που αφορούν τους Δημόσιους Υπαλλήλους, ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΝΟΜΟ (άρθρο 24).

 

 1. Για μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων (από κατηγορία σε κατηγορία) αποφασίζει ο Διοικητής (άρθρο 25).

 

 1. Η διαδικασία μετάταξης υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών στην Αρχή (και αντίστροφα), θα είναι η ίδια διαδικασία που θα ακολουθείται και για οποιοδήποτε άλλο υπουργείο, δημόσια υπηρεσία ή ΝΠΔΔ (άρθρο 25).

 

 1. Η επιλογή προϊσταμένων όλων των επιπέδων της Αρχής, γίνεται με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία της Αρχής, η οποία υπερισχύει των προβλέψεων του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (άρθρο 26).

 

 1. Η Αρχή αναπτύσσει δικό της σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού, αλλά και σύστημα προαγωγών και βαθμολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης του, κατά παρέκκλιση των κριτηρίων και τις διαδικασίες που προβλέπονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας Διάταξης (άρθρο 28).

 

 1. Στις ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (!!!!) του νομοσχεδίου προβλέπεται ότι: α) Οι υπάλληλοι μεταφέρονται απ’ το υπουργείο Οικονομικών στην Αρχή, διατηρώντας το ίδιο μισθολογικό καθεστώς, συμπεριλαμβανομένης και της προσωπικής διαφοράς. β) Οι υπάλληλοι που θα μεταφερθούν στην Αρχή θα αξιολογηθούν (με σύστημα αξιολόγησης που δεν γνωρίζουμε) κατά τον πρώτο χρόνο και όσοι κριθούν ακατάλληλοι ή ανεπαρκείς θα οδηγηθούν εκτός της Αρχής. Ο προορισμός αυτών θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών. (Σημείωση 1: Η εμπλοκή στη διαδικασία αυτή του Yπουργού Eσωτερικών, επιβεβαιώνει την εκτίμηση ότι προορισμός των υπαλλήλων αυτών δεν θα είναι το Yπουργείο Οικονομικών, αλλά στην καλύτερη περίπτωση υπηρεσίες δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα. Σημείωση 2: Στην περίπτωση αυτή, σε αντίθεση με την προηγούμενη παράγραφο, δεν υπάρχει καμιά αναφορά για την τύχη της προσωπικής διαφοράς) (άρθρο 38) .

 

Το απαράδεκτο αυτό σχέδιο νόμου δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και απαιτούμε την ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ

 

Καλούμε σε συμμετοχή στην ΈΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την Τρίτη 17.5.2016, στις 12:30 μμ, στο Στάδιο Ειρήνης και προκηρύσσουμε ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ από τις 12:00, μέχρι και το τέλος του ωραρίου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα συμμετοχής όλων των συναδέλφων.

 

Κλείνουμε τις υπηρεσίες μας την ΠΕΜΠΤΗ 19.5.16 και συμμετέχουμε καθολικά στην απεργία που έχει προκηρύξει η ΠΟΕ ΔΟY.

 

 

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ

ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ,

ΑΠΑΝΤΑΜΕ

ΣΤΟΥΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

 

για το Διοικητικό Συμβούλιο

           

                  Ο Πρόεδρος                                                                         Ο Γεν. Γραμματέας

Μέρκος Δημήτριος                                                               Γεωργιόπουλος Διονύσιος»

Σχόλια (2)

Σχολιάστε