Óôéãìéüôõðï áðü ôï êôÞñéï ôïõ ×ñçìáôéóôçñßïõ óôçí ïäü ÓïöïêëÝïõò ôçí ÔåôÜñôç 3 Éïõíßïõ 2015.
(EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Είναι… «παγίδα» η Ευρώπη!!

Η γνώμη του «Ειδικού Συνεργάτη» της ιστοσελίδας μας www.ignomisou.gr για μια πιθανή μετάβαση σε εθνικό νόμισμα -η οποία στηριζόταν στα αποτελέσματα μελέτης της ΕΥ-  «άναψε για τα καλά τα αίματα» με αρκετούς επισκέπτες του www.ignomisou.gr